Home ความเชื่อ กราบไหว้บูชาพระพิฆเนศ ขอความสำเร็จ ให้ได้พรดั่งใจหมาย

กราบไหว้บูชาพระพิฆเนศ ขอความสำเร็จ ให้ได้พรดั่งใจหมาย

1 second read
0
0
815

พระพิฆเนศเป็นที่เคารพของเห ล่ าศาสตร์ฮินดู แต่คนที่ไม่ได้นับถือฮินดูก็สามา รถนับถือได้เหมือนกัน อีกชื่อหนึ่งของท่านคือ พระพิฆเนศวร ซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นเทพแห่งการปัดเป่าสิ่งไม่ได้ที่เป็นอุปสรรคต่าง ๆ ออกไป

จะเห็นว่าเห ล่ าดารา คนในวงการบันเทิง ธุรกิจร้านค้าต่าง ๆ จะนิยมบูชากันเพราะขอพรแล้วสำฤทธิ์ผล สำหรับใครที่นับถือบูชาองค์พระพิฆเนศอยู่อย ากขอพรให้ได้ดั่งใจหมาย เรามีวิธีบูชาที่ถูกต้องมาให้ติดตามกัน

ผลไม้ที่สามา รถนำบูชาพระพิฆเนศ คือ เป็นผลไม้ที่หาได้ง่าย ๆ ตามท้องถิ่น ตามตลาดทั่วไป ไม่ว่าจะเป็น สัปปะรด กล้วย และอ้อย เป็นต้น นอกจากนั้นแล้วก็ยังนำ น้ำเป ล่ า นม และอื่น ๆ ที่ไม่ใช่เ นื้ อสั ต ว์มาบูช าได้ด้วย

การบูชาพระพิฆเนศด้วยการกำย าน คือ เป็นการจุดธูปบูชา ส่วนจะจุดมากน้อยแค่ไหนเลือกตามความพอดีเลย ในการบูชาแบบนี้สิ่งสำคัญก็คือ ต้องมีควันขึ้นมาก็เป็นอันใช้ได้แล้ว อีกหนึ่งของการบูชาคือ อารตี เป็นการบูชาพระพิฆเนศด้วยไฟ แล้วแต่ความศรัทธาและความสะดวกในการบูชาของแต่ละคน

ในการขอพระพระพิฆเนศสิ่งที่ผู้บูชาจะต้องมีความเชื่อ ความศรัทธาในองค์ท่าน จากนั้นให้บูชาในขั้นตอนที่ถูกต้องตามที่กล่ า วมา รวมถึงการท่องบทสวดคาถาบูชาอย่างถูกต้องด้วย แล้วพรนั้นจะสัมฤทธิ์ผลดั่งใจปอง

อย่างที่กล่ า วไปว่าพระพิฆเนศเป็นเทพเจ้าแห่งความสำเร็จ แต่เราจะมาทำความรู้จักกับพระพิฆเนศให้มากยิ่งขึ้นว่ามีประวัติความเป็นมาอย่างไร

ตำนานเชื่อว่าพระพิฆเนศเป็นพระโอรสของพระอิศวร หรือพระศิวะ และพระศรีมหาอุมาเทวี หรือพระแม่อุมา มีจุดเด่นคือมีร่างกายเป็นมนุษย์ แต่มีเศียรเป็นช้าง รูปร่างอ้วนเตี้ย พุงพลุ้ย จะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า คชานนท์ พระวรกายจะมีสีเหลือง ชมพู แดง ขาว มี 4 กร ถือบ่วงบาศ ขอสับช้าง และอาวุธอีกหลายชนิดซึ่งได้รับประทานมาจากพระอิศวร มีหนูเป็นพาหนะบริวาร ชื่อ มุสิกะ

ซึ่งหากใครที่กำลังจะเริ่มต้นสิ่งใหม่ทั้งการงาน และการใช้ชีวิต ให้เริ่มต้นด้วยการบูชาพระพิฆเนศ ไหว้พระพิฆเนศ และสวดคาถาบูชาพระพิฆเนศเป็นลำดับแรก ก็จะประสบความสำเร็จและเป็นสิริมงคลให้กับชีวิต

คาถาบูชาพระพิฆเนศ

อย า กขอพรพระพิฆเนศ เรื่องงาน เรื่องความรัก ต่าง ๆ ก็สามา รถบูชาพระพิฆเนศได้ ซึ่งบทสวดมนต์พระพิฆเนศต่าง ๆ ดังนี้

โอม ศรี คเณศายะ นะมะหะ (เป็นบทสวดหลัก)

โอม พระพิฆเณศวร สิทธิประสิทธิเม มหาลาโภ

ทุติยัมปิ พระพิฆเณศวร สิทธิประสิทธิเม มหาลาโภ

ตะติยัมปิ พระพิฆเณศวร สิทธิประสิทธิเม มหาลาโภ

(เป็นบทสวดพระพิฆเนศของไ ท ย)

โองการพินทุ นาถัง อุปปันนัง

พรหมมะโน จะอินโท พิฆเณศวรโต มหาเทโว

อะหัง วันทามิ สัพพะทา / สิทธิกิจจัง สิทธิกัมมัง สิทธิการิยัง ประสิทธิเมฯ

(บทสวดของไ ท ยและที่ปรากฎ ณ ศาลพระพิฆเนศ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ เพื่อปัดเป่าเหตุร้ า ย)

มหาเทวะ มหาสลัม มหาวะศะการัม

พระพิฆเณวา สะวะลัม พรหมมานัง

วิญญานัง โอม ทูปัง ทีปัง / มะนะสะการัม บุปผัง ญะลา ผลังนิล

(บทสวดของพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ)

วักกระตุณทะ มหากาย า

สุริย าโกติ สมาปราภา / นิรวิฆนัม คุรุเมเทวะ

สา ระวะการะ เยสุ สา ระวะทา

(บทอัญเชิญพระพิฆเนศ นิยมสวดกันมาก โดยเฉพาะในขณะถวายเครื่องสังเวยบูชา)

โอม เอกทันตา ยะ วิทมาเห

วักระตุณทายะ ทีมะหิ / ตันโน ตันติ ประโจทะย า ต

(บทสวดคเณศาคายตรี)

โอม เอกทันตา ยะ วิทมาเห

วักระตุณทายะ ทีมะหิ / ตันโน ตันติ ประโจทะย า ต

(บทสวดคเณศาคายตรี สวดสรรเสริญพระพิฆเนศผู้ยิ่งใหญ่)

โอมปารวตี ปัตตเย ฮารา ฮารา ฮารา มหาเทวา

คาชานะนัม ภูตะคะณาธิเสวิตัม / กะปิตะชัมพู ผะละจารุภักษะณัม

อุมาสุตัม โศกะวินาศะ การะกัม / นะมามิ วิฆะเนศวะระ ปาทะปังกะชัม

(บทสวดดั้งเดิมของอินเดียโบราณ)

วักกระตุณทะ มหากาย า

สุริย า โกติ สมาปราภา / นิรวิฆนัม คุรุเมเทวะ

สา ระวะการะ เยสุ สา ระวะทา

(บทอัญเชิญพระพิฆเนศ นิยมสวดกันมาก โดยเฉพาะในขณะถวายเครื่องสังเวยบูชา)

คาถาบูชาพระพิฆเนศ 8 บท (สวดพร้อมคำขอพรภาษาไ ท ย)

โอม พูตา ยะ นะมะหะ

ขอพระพิฆเนศวรโปรดประทานความบริสุทธิ์แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด

โอม ภัคตะวิฆนะ วินาศิเน นะมะหะ

ขอพระพิฆเนศวรโปรดทำลายความทุ ก ข์ร้อนแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด

โอม วิฆะณะราชายะ นะมะฮหะ

ขอพระพิฆเนศวรโปรดขจัดอุปสรรคทั้งปวงอันจะเกิดแก่ชีวิตของข้าพเจ้าด้วยเถิด

โอม ศุธิปริย า ยะ นะมะหะ

ขอพระพิฆเนศวรโปรดประทานสติปัญญาในการประกอบอาชีพแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด

โอม ศริษายะ นะมะหะ

ขอพระพิฆเนศวรโปรดประทานทรัพย์สมบัติและความอุดมสมบูรณ์แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด

โอม สธิร า ยะ นะมะหะ

ขอพระพิฆเนศวรโปรดประทานความมั่นคงแก่ชีวิตข้าพเจ้าด้วยเถิด

โอม สมาหิตา ยะ นะมะหะ

ขอพระพิฆเนศวรโปรดประทานสุขภาพพลานามัยที่ดีแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด

โอม สมุย า ยะ นะมะหะ

ขอพระพิฆเนศวรโปรดประทานความสงบสุขแก่ชีวิตข้าพเจ้าด้วยเถิด

ขั้นตอนการบูชาพระพิฆเนศ

ควรเลือกวันวันอังคารหรือวันพฤหัสบดีเป็นวันเริ่มต้นบูชา เพื่อถวายตัวเป็นศิษย์ของพระพิฆเนศ จากนั้นก็สักการะได้ตามปกติ วันไหนก็ได้จะเป็นสิริมงคลทั้งนั้น ผู้ศรัทธาที่ทำการบูชาพระพิฆเนศไปแล้วสามา รถท่องบทสวดพระพิฆเนศ หรือ คาถาบูชาพระพิฆเนศที่รูปพระพิฆเนศได้ทุกวัน ทุกเดือน ขอพรได้ทุกเวลา ของที่ใช้ในการบูชาไหว้พระพิฆเนศสามา รถเลือกถวายได้ตามกำลังศรัทธา

บทสวดพระพิฆเนศที่นิยมสวดกันมากที่สุดคือ “โอม ศรี คเณศายะ นะมะฮา” เหมาะสำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นสวดคาถาบูชาพระพิฆเนศ
เมื่อเริ่มต้นการสวดบูชาให้นำของบูชาที่เตรียมไว้มาวางไว้หน้าเทวรูป รูปปั้นบูชา รูปพระพิฆเนศ หรือจี้พระพิฆเนศ จุดกำย าน ธูป เทียน ให้นำด อ กไม้หรือพวงด อ กไม้ไปวางไว้หน้าเทวรูป หากเป็นพวงด อ กไม้สามา รถนำไปคล้องที่พระกรของพระพิฆเนศได้
ทำจิตใจให้สงบนิ่งและเริ่มสวดคาถาบูชาพระพิฆเนศ

ทำการถวายไฟโดยการนำเทียนหรือการบูรจุดไฟมาจัดวางใส่ถาด ให้ยกขึ้นเหนือหัวและหมุนวนตามเข็มนาฬิกา 3 รอบ ให้เอาฝ่ามือมาอังไฟจากนั้นมาแตะที่หน้าผาก จากนั้นขอพรจากรูปพระพิฆเนศตามที่ประสงค์ไว้ และทำการลาเครื่องสังเวยให้กล่ า วไหว้พระพิฆเนศว่า โอม.. และของที่นำมาสักการบูชาห้ามปล่อยทิ้งให้เน่า ทำความสะอาดพื้นที่ให้สะอาด เป็นอันเสร็จสิ้นพิธีบูชาสักการพระพิฆเนศ ของไหว้สักการบูชาพระพิฆเนศ

หากใครที่เพิ่งเริ่มต้นสักการบูชาพระพิฆเนศสามา รถนำคาถาบูชาพระพิฆเนศ บทสวดพระพิฆเนศ ภาษาอินเดีย ไปสวดเพื่อบูชาสักการะ นอกจากจะสวดมนต์ก่อนนอนสั้น ๆ แล้วเพิ่มบทสวดพระพิฆเนศไปอีกยิ่งเป็นสิริมงคลให้กับตัวท่านเองอีกด้วย

เรียบเรียง showbizinfoo.com

Load More Related Articles
Load More By adminsk
Load More In ความเชื่อ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

น้ำล้นถัง แต่ดูข้างก๊อกแล้วควรไปปิดหรือปล่อยเอาไว้ดี

ถ้าหากพูดถึงสัตว์ที่หลายคนกลัว คงต้องนึกถึงงูกันอย่างเเน่นอน เพราะรูปลักษณ์ที่น่ากลัว พิ ษ…