Home ทั่วไป ตั้งใจฟังให้ดี ใครตกงานหรือโดนเลิกจ้าง ขอรับเงินได้ถึง 45,000 บาท

ตั้งใจฟังให้ดี ใครตกงานหรือโดนเลิกจ้าง ขอรับเงินได้ถึง 45,000 บาท

4 second read
0
0
644

ใครที่ทำงาน พนักงานบริษัท พนักงานโรงงาน หรือคนที่มีประกันสังคมที่บริษัททำให้ หากวันหนึ่งคุณโดนเลิกจ้าง ออกจากงาน หรือตกงาน รู้ไหมว่าคุณสามารถจะขอรับเงินระหว่างการว่างงานนั้นได้สูงสุดถึง 45,000 บาทเลยทีเดียว แต่ว่าก็อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ประกันสังคมระบุเอาไว้ หากคุณไม่สนใจทำเรื่องขอเงินส่วนนี้คุณก็จะเสียมันไปอย่ างน่าเสียดาย เพราะว่ามันเป็นเงินที่คุณควรจะได้ สำหรับผู้ประกันตนกรณีว่างงาน มาดูกันว่ามีเงื่อนไขอะไรบ้าง

ในการขอรับเงินส่วนนี้ผู้ประกันตนที่ว่างงานต้องขึ้นทะเบียนผู้ว่างงานในอินเตอร์เน็ตกับเว็บไซต์ empui.doe.go.th ที่เป็นของสำนักงานจัดหางานของรัฐภายใน 30 วัน โดยนับตั้งแต่วันที่โดนเลิกจ้าง หรือสิ้นสุดสัญญาจ้างงาน ซึ่งก็จะได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานนับแต่วันที่ 8 ของการว่างงาน แต่จะต้องทำการรายงานตัวผ่ านเว็บดังกล่าวอย่ างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

ซึ่งจะต้องเป็นผู้มีความสามารถในการทำงานและพร้อมที่จะทำงานที่เหมาะสมที่จัดให้ ต้องไม่ปฏิเสธการฝึกงาน ผู้ที่ว่างงานต้องไม่ถูกเลิกจ้างจากกรณีดังนี้

1 ทำการทุจริตต่อหน้าที่ กระทำผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง

2 จงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย

3 ฝ่าฝืนข้อบังคับหรือระเบียบเกี่ยวกับการทำงานหรือคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายในกรณี ร้ า ย แ ร ง

4 ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลา 7 วันทำงาน ติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันควร

5 ประมาทเลินเล่อ เป็นเ ห ตุให้นายจ้างได้รับความเ สี ยหายร้ ายแรง

6 ได้รับโทษจำคุกตามคำพิพากษา

7 ต้องมิใช่ผู้มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ

สำหรับผู้ที่สามารถขอรับสิทธิ์เพื่อรับเงินทดแทนในการว่างงานนี้ จะได้รับเงินทนแทนดังนี้เป็นกรณีไป ผู้ประกันตนทุกคนควรจะอ่านเงื่อนไขทุกข้อเพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์ของตนเองไป โดยมีกรณีไหนบ้างตามนี้เลย

1 โดนเลิกจ้าง

สำหรับการโดนเลิกจ้างจะได้รับเงินทดแทนระหว่างการว่างงานไม่เกิน 180 วัน ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ย โดยจะคำนวณจากฐานเงินสมทบขั้นต่ำเดือนละ 1,650 บาท และฐานเงินสมทบสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท เช่น ผู้ประกันตนมีเงินเดือนเฉลี่ย 10,000 บาท จะได้รับเงินเดือนละ 5,000 บาท นั่นเอง

2 ลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างตามกำหนด

ในกรณีนี้จะได้รับเงินทดแทนระหว่างว่างงานปีละไม่เกิน 90 วัน ในอัตราร้อยละ 30 ของค่าจ้างเฉลี่ย โดยคำนวณจากฐานเงินสมทบขั้นต่ำเดือนละ 1,650 บาท และฐานเงินสมทบสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท เช่น ผู้ประกันต้นมีเงินเดือนเฉลี่ย 10,000 บาท ก็จะได้รับเงินทดแทนเดือนละ 3,000 บาท นั่นเอง

3 โดนเลิกจ้างเกิน 1 ครั้งใน 1 ปีปฎิทิน

ในกรณีที่โดนเลิกจ้างหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างเกิน 1 ครั้งใน 1 ปีปฎิทิน จะมีสิทธิ์รับเงินทดแทนได้ทุกครั้งแต่รวมกันไม่เกิน 180 วัน แต่ถ้าหากลาออกหรือว่างงานเกิน 1 ครั้งใน 1 ปีปฎิทิน จะได้รับสิทธิ์รับเงินทดแทนไม่เกิน 90 วัน ฉะนั้นก็ต้องดูนั่นเองว่าสาเหตุของการว่างงานนั้นมาจากอะไร ลาออกเอง หมดสัญญา หรือโดนจ้าง เพราะอะไรบางอ ย่ างจะดูเป็นก ร ณีกันไป

เ อ ก ส า ร ที่จำเป็นต้องใช้ในการยื่นเพื่อขอรับเงินทดแทนระหว่างการว่างงาน

1 แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน (สปส. 2-01/7)

2 หนังสือรับรองการออกจากงาน หรือเป็นสำเนาแบบแจ้งการลาออกจากงานของผู้ประกันตน (สปส.6-09) แต่ถ้าไม่มีสำเนานี้ก็ไปขึ้นทะเบียนผู้ว่างงานไว้ได้

3 หนังสือหรือคำสั่งของนายจ้างให้ออกจากงาน (ถ้ามี)

4 หนังสือรับรองการขอรับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน เนื่องจากมีเ ห ตุ สุ ดวิ สัย

5 สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรก ที่มีชื่อและเลขบัญชีของผู้ประกันตน (เอาไว้รับเงินทดแทน)

โดยผู้ประกันตนที่ว่างงานนั้นสามารถไปยื่นเรื่องขอรับเงินทดแทนได้แบบออนไลน์ โดยต้องขึ้นทะเบียนผู้ว่างงานก่อนในเว็บที่ระบุข้างต้น จะต้องขึ้นทะเบียนภายใน 30 วัน หลังโดนเลิกจ้างหรือลาออกหรือสิ้นสุดสัญญา จากนั้นก็รายงานตัวตามกำหนดนัดจะได้ไม่เสียสิทธิ์ไป จากนั้นก็ไปยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานที่สำนักงานประกันสังคมในเขตพื้นที่ของตนเองในเวลาทำการ หากยื่นเรื่องไม่ทันจะเสียสิทธิ์ไปเลย

ใครที่กำลังอยู่ในสถานะว่างงานอย่าลืมไปลงทะเบียนว่างงานและขอรับสิทธิ์ของตนเองนะ แม้ว่าเงินจำนวนนี้จะไม่ได้เยอะมากมายอะไร แต่มันก็ช่วยให้หลายคนได้มีเงินสำหรับการใช้จ่ายในระหว่างที่ตกงานอยู่ได้ไม่น้อยเลยนะ ฉะนั้นอย่าปล่อยให้สิทธิ์ของตนเองที่ควรจะได้เสียไปอย่ างน่าเสียดาย

ขอบคุณที่มาข้อมูล krustory

Load More Related Articles
Load More By adminsk
Load More In ทั่วไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

อ้อม พิยดา ยังสวยไม่เปลี่ยนในวัย47 ปีเต็ม

เชื่อว่าใครที่เกิดในยุค 90 ต้องรู้จักเธอคนนี้ พิยดา จุฑารัตนกุล หรือ คุณอ้อม ตลอดระยะเวลาท…