Home ความเชื่อ ผู้หยั่งรู้แนะวิธีบูชาศาลwsะภูมิ เจ้าที่ ให้ถูกต้องท่านให้โ ช ค แน่uอน

ผู้หยั่งรู้แนะวิธีบูชาศาลwsะภูมิ เจ้าที่ ให้ถูกต้องท่านให้โ ช ค แน่uอน

4 second read
0
0
2,935

“ศาลเจ้าที่” คนไทยรู้จัก เชื่อเป็นที่มามักจะเป็น วิ ญ ญ า ณ ที่ปกปักษ์รักษาบ้านเรือนต่าง ๆ เช่น บรรพบุรุษ เจ้าของที่ดิน เจ้าที่เจ้าทาง ลักษณะส่วนใหญ่จะเป็นเรือน ไ ท ย จำลองแบบบ้าน มี เสา 4 เสา หรือ 6 เสา การสักการะศาลพระภูมิ ศาลตา-ยาย เป็นการสักการะด้วย พวงมาลัย ด อ กไม้ ธูปเทียน และเครื่อง สั ง เ ว ย ให้พระชัยมงคล ในศาลพระภูมิ กับ วิ ญ ญ า ณ ที่สถิตอยู่ในศาลตา-ยาย ซึ่งมักจะทำก่อนพิธี ก ร ร ม หรือตามความเชื่อ ศ รั ท ธ าของบ้านนั้นๆ ศาลพระภูมิและศาลเจ้าที่ เปรียบเหมือนบ้านที่อยู่อาศัย ไม่ควรปล่อยให้ชำรุด แ ต ก หัก เก่านาน รวมทั้งตุ๊กตาตัวแทนพระชัยมงคล ตา-ยาย คนรับใช้ นางรำ ช้างม้า ควรดูแลทำความสะอาดให้สวยงาม จัดหามาเปลี่ยนใหม่ บู ช า ด้วยธูปเทียนด อ กไม้ พวงมาลัย และเครื่อง สั ง เ ว ย ตามโอกาสที่ควร

พระ ค า ถ า ขอขมาพระภูมิ

อิติสุขะโต อะระหังพุทโธ นะโม พุทธายะ ปฐวีคงคา พระภูมิเทวา ขะมามิหัง.

สวด นะโม 3 จบ แล้วสวด ค า ถ า ขอขมาพระภูมิ เพื่อขอทำความสะอาดศาลหรือเปลี่ยนสิ่งของที่ชำรุด แ ต ก หัก

ค า ถ า บู ช า พระภูมิ

ยัสสามุสสะระเณนาปิ อันตะลิกเขปิปาณิโน ปะติฎฐะมะธิคัจฉันติ ภูมิยังวิยะ สัพพะทา สัพพูปัททะวะชาลัมหา ยักขะโจราทิสัมภะวา คะณะนาณะจะ มุตตานัง ปะริตตันตัม ภะณามะเหฯ

ถ้าท่านมีศาลพระภูมิตั้งอยู่ประจำบ้านใช้ ค า ถ า บู ช า ทุกๆวัน จะเกิดสิริมงคลและบันดาล โ ช ค ล า ภ หาก บู ช า ให้ครบตามกำลังวันได้ก็จะเป็นการดียิ่งขึ้นไปอีก (หากมีเวลาน้อยสวดวันละ 1 จบ หรือครั้งละ 1 จบก็ได้) พร้อมด อ กไม้หรือพวงมาลัย ส ด และธูปเทียนเป็นประจำก็จะทำให้บังเกิดผลดี มีความสุขความเจริญตลอดไป

– วันอาทิตย์ สวด 6 จบ

– วันจันทร์ สวด 15 จบ

– วันอังคาร สวด 8 จบ

– วันพุธ สวด 17 จบ

– วันพฤหัสบดี สวด 19 จบ

– วันศุกร์ สวด 21 จบ

– วันเ ส า ร์ สวด 10 จบ

คำถวายเครื่อง สั ง เ ว ย พระภูมิ

นะโม เม ชะยะมังคะลัง ภูมิเทวานัง สักการะวันทะนัง สูปะพะยัญชะนะสัมปันนัง โภชะนานัง สาลีนัง สะปะริวารัง อุทะกัง วะรัง อาคัจฉันตุ ปะริภุญชันตุ สัพพะทา หิ ต า ย ะ สุขายะ สันติเทวา มะหิทธิกา เตปิ ตุมเห อะนุรักขันตุ อาโรคะเยนะ สุเขนะ จะ

การสักการ บู ช า พระภูมิ ไม่ควรใช้เครื่องสักการ บู ช า เดิมๆซ้ำกันตลอดไป ควรจัดหมุนเวียนเปลี่ยนไปในแต่ละเดือนตามกำหนด ถูกต้องตามประสงค์จะเสริมสิริมงคลเกิดล า ภ ผลพ้น ภั ย พิบัติ มีแต่ โ ช ค ล า ภ นานาประการ

เดือนอ้าย เดือนยี่

เจ้ากรุงพาลี กลาย เ พ ศ เป็นนาค ร า ช ของคาวทั้งหลายให้นำมาใช้สักการ บู ช า จะมีเกียรติยศและชื่อเสียงเลื่องลือไกล

เดือน 3 เดือน 4

เจ้ากรุงพาลี กลาย เ พ ศ เป็นครุฑ ของ ส ด ของคาว กุ้งพล่า ปลายำ เป็นสิ่ง สั ง เ ว ย สักการ บู ช า บันดาล โ ช ค ล า ภ โ ท ษ ภั ย จะหนีไกลห่าง มีแต่ความสุขสำราญ

เดือน 5 เดือน 6

เจ้ากรุงพาลี กลาย เ พ ศ เป็นยักษ์ มีความดุ ร้ า ย ควรมีภักษาหารของ ส ด ของคาว กุ้งพล่า ปลายำ เ นื้ อหมู เ นื้ อวัวหรืออื่นๆที่เป็นของ ส ด ของคาว ก็จะเป็นที่พอใจของท่านใช้ผ้าแดงปูศาล

เดือน 7 เดือน 8

เจ้ากรุงพาลี กลาย เ พ ศ เป็นพราหมณ์ร่างงาม งด เ นื้ อ สั ต ว์ และของคาว ส า ร พัด ใช้ผ้าขาวปูศาล เครื่อง สั ง เ ว ย มังสวิรัติ

เดือน 9 เดือน 10

เจ้ากรุงพาลี กลาย เ พ ศ เป็น ร า ช สีห์ ชอบของ ส ด ของคาว เครื่อง สั ง เ ว ย คล้ายเดือน 5 เดือน 6 ใช้ผ้าเหลืองปูศาล จะเกิดล า ภ ผลเหลือประมาณตามความต้องการทุกอย่าง

เดือน 11 เดือน 12

เจ้ากรุงพาลี กลาย เ พ ศ เป็นช้าง ต้องมีหญ้าแพรก หญ้าปล้องอย่างละ 7 ใช้ผ้าดำปูศาล จะเกิดล า ภ ผลสวั ส ดี ห้ามของคาว (ดูเดือนจากปฏิทินของแต่ละปี)

ค า ถ า ลาเครื่อง สั ง เ ว ย พระภูมิ

อายันตุ โภนโต อิธะ ทานะสีละ เนกขัมมะปัญญา สะหะ

วิริยะ ขันติ สัจจะ อธิษฐานะ เมตตุเปกขายุทธายะโว ทิสสา วินะติ อะเสสะโต.

ค า ถ า ขอพรพระภูมิ

สิโรเม ขอเดชะพระภูมิเทวารักษาที่รับพระพรจากเจ้ากรุงพาลีมา ให้วัฒนาถาวรสิ่งสุข แด่(ระบุชื่อผู้ขอ) ให้มั่งมีเงินทองและทรัพย์พั ส ดุข้าวของเนื่องนอง ทั้งพร้อมพงศ์เผ่าบริวาร บุตรหลานเหลนลื้อบันลือ สาธุชนซร้องสรรเสริญ โสตถิ ชัยยะ ภะวันตุเม

ศาลพระภูมิและศาลเจ้าที่ ที่ถอนแล้ว หรือที่ชำรุด แ ต ก หัก เก่านาน รวมทั้งตุ๊กตาตัวแทนพระชัยมงคล ตา-ยาย คนรับใช้ นางรำ ช้างม้า มักจะนำไปไว้ที่วัด หรือทิ้งไว้ตามข้างทางแยก

การ บู ช า ศาลพระภูมิและศาลเจ้าที่

การไหว้ศาลพระภูมิ – ใช้ธูป 9 ด อ ก เทียน ด อ กไม้ พวงมาลัย เครื่อง สั ง เ ว ย

การไหว้ศาลเจ้าที่ – ใช้ธูป 7 ด อ ก เทียน ด อ กไม้ พวงมาลัย เครื่องเซ่น สั ง เ ว ย อย่างน้อยปีละครั้ง

ข้อแนะนำ การตั้งศาลพระภูมิ ศาลเจ้าที่ เป็นความเชื่อของแต่ละบุคคล ควรศึกษาเพิ่ม หรือต้องปรึกษาผู้รู้ พราหมณ์ ผู้ประกอบพิธี เพื่อให้ครอบครัวอยู่ดีมีสุข มี โ ช ค ล า ภ เงินทอง เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานอาชีพ หากคิดตั้งศาลพระภูมิ ศาลเจ้าที่ หรือมีแล้ว…การดูแลและสักการะด้วยธูปเทียน ด อ กไม้ พวงมาลัยและเครื่อง สั ง เ ว ย อีกมุมมองหนึ่งบนความเชื่อและ ศ รั ท ธ าที่น่านำไปใช้

เรียบเรียง showbizinfoo.com

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ความเชื่อ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

ภ า พห้องพักที่แคบ สุด ๆ เอาไว้เพียง ซุ กหัวนอน

เรียกว่าเป็นเรื่องอีกแง่มุมหนึ่งของคนประเทศ เ ก า ห ลี ที่เราอาจจะคิดว่าเขาสบายแต่ต้องบอกว…