Home ความเชื่อ รวมบทสวดมนต์ข้ามคืน เสริมบารมี เงินทอง ตลอดปี 2563

รวมบทสวดมนต์ข้ามคืน เสริมบารมี เงินทอง ตลอดปี 2563

2 second read
0
0
1,412

เป็นอีกหนึ่งบทความ  ที่ในช่วงเทศกาลปีใหม่ กิจกรรมอย่างหนึ่งที่แพร่หลายและได้รับความนิยมศรัทธาอย่างยิ่งทั่วประเทศ คือ “สวดมนต์ข้ามปี” เพื่อเสริมสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว ตลอดจนญาติสนิทมิตรสหาย เราจึงได้นำบทสวดนมต์ ทั้ง 9 บท เพื่อเสริมสร้างดวงชีวิตให้ดีขึ้น

1. คำกล่าวบูชาพระรัตนตรัย

อิมินา สักกาเรนะ พุทธัง อะภิปูชะย ามิอิมินา สักกาเรนะ ธัมมัง อะภิปูชะย ามิอิมินา สักกาเรนะ สังฆัง อะภิปูชะย ามิ

2. บทกราบพระรัตนตรัย

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ)สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ)สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ (กราบ)

3. นมัสการพระพุทธเจ้า

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (3จบ)

4. สมาทานศีล5

ปาณาติปาตา เ ว ระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิย ามิอะทินนาทานา เ ว ระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิย ามิกาเมสุมิจฉาจารา เ ว ระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิย ามิมุสาวาทา เ ว ระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิย ามิสุ ร าเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เ ว ระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิย ามิ

5. บทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย(ให้อานิสงส์ในทุกๆ เรื่อง)

บทพระพุทธคุณ

อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธวิชา จะระณะ สัมปันโน สุคะโต โลกะวิทูอนุตตะโร ปุริสะธัมมะสาระถิ สัตถาเทวมนุสสานัง พุทโธภะคะวาติ

บทพระธรรมคุณ

สวากขาโต ภะคะวะตาธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโกโอปะนะยิโก ปัจจัตตังเวทิตัพโพ วิญญูหิติ

บทพระสังฆคุณ

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆยะทิทังจัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะปุริสะปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆอาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเนยโย อัญชะลีกะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ

6. บทมงคลสูตร(ป้องกันอั น ต ร า ย เพิ่มสิริมงคลรับปีใหม่)

เอวัมเม สุตัง ฯเอกัง สะมะยัง ภะคะวา สาวัตถิยัง วิหะระติ เชตะวะเนอะนาถะปิณฑิกัสสะ อาราเม อะถะโข อัญญะตะรา เทวะตา
อะภิกกันต า ยะ รัตติย า อภิกกันตะวัณณาเกวะละกัปปัง เชตะวะนัง

โอภาเสตะวาเยนะ ภะคะวา เตนุปะสังกะมิอุปะสังกะมิตะวา ภะคะวันตัง อภิวาเทตะวาเอกะมันตัง อัฏฐาสิ เอกะมันตัง ฐิตา โข สา เทวะตาภะคะวันตัง คาถายะ อัชฌะภาสิพะหู เทวา มะนุสสา จะ มัคะลานิ อะจินตะยุงอากังขะมานา โสตถานัง พรูหิ มังคะละมุตตะมังอะเสวะนา จะ พาลานัง

ปัณฑิตานัญจะ เสวะนาปูชา จะ ปูชะนีย านัง เอตัมมังคะละมุตตะมังฯปะฏิรูปะเทสะวาโส จะ ปุพเพ จะ กะตะปุญญะตาอัตตะสัมมาปะณิธิ จะ เอตัมมังคะละมุตตะมังฯพาหุสัจจัญจะ สิปปัญจะ วินะโย จะ สุสิกขิโตสุภาสิตา จะ ย า วาจา เอตัมมังคะละมุตตะมังฯมาตาปิตุอุปัฏฐานัง ปุตตะทารัสสะ สังคะโหอะนากุลา จะ กัมมันตา เอตัมมังคะละมุตตะมังฯทานัญจะ ธัมมะจะริย า จะ ญาตะกานัญจะ สังคะโหอะนะวัชชานิ กัมมานิ เอตัมมังคะละมุตตะมังฯ

อาระตี วิระตี ปาปา มัชชะปานา จะ สัญญะโมอัปปะมาโท จะ ธัมเมสุ เอตัมมังคะละมุตตะมังฯคาระโว จะ นิวาโต จะ สันตุฏฐี จะ กะตัญญุตากาเลนะ ธัมมัสสะวะนัง เอตัมมังคะละมุตตะมังฯขันตี จะ โสวะจัสสะตา

สะมะณานัญจะ ทัสสะนังกาเลนะ ธัมมะสากัจฉา เอตัมมังคะละมุตตะมังฯตะโป จะ พรัหมะจะริยัญจะ อะริยะสัจจานะ ทัสสะนังนิพพานะสัจฉิกิริย า จะ เอตัมมังคะละมุตตะมังฯผุฏฐัสสะ โลกะธัมเมหิ จิตตัง ยัสสะ นะ กัมปะติอะโสกัง วิระชัง เขมัง เอตัมมังคะละมุตตะมังฯเอตาทิสานิ กัตวานะ สัพพัตถะมะปะราชิตาสัพพัตถะ โสตถิง คัจฉันติ ตันเตสัง มังคะละมุตตะมันติฯ

7. บทโพชฌังคปริตร(หายจากโ ร คภัย สุขภาพดีรับปีใหม่)

โพชฌังโค สะติสังขาโต ธัมมานัง วิจะโย ตะถาวิริยัมปีติปัสสัทธิ โพชฌังคา จะ ตะถาปะเรสะมาธุเปกขะโพชฌังคา สัตเต เต สัพพะทัสสินามุนินา สัมมะทักขาตา ภาวิตกา พะหุลีกะตาสังวัตตันติ อะภิญญายะ นิพพานายะ จะ โพธิย า

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โสตถิ เต สัพพะทาฯเอกัสะมิง สะมะเย นาโถ โมคคัลลานัญจะ กัสสะปังคิลาเน ทุกขิเต ทิสะวา โพชฌังเค สัตตะ เทสะยิเต จะ ตัง อะภินันทิตะวา โ ร คา มุจจิงสุ ตังขะเณ

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โสตถิ เต โหตุ สัพพะทาฯเอะทา ธัมมะราชาปิ เคลัญเญนาภิปีฬิโตจุนทัตเถเรนะ ตัญเญนะ ภะนาเปตะวานะ สาทะรังสัมโมทิตะวา จะ อาพาธา ตัมหา วุฏฐาสิ ฐานะโสเอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โสตถิ เต โหนตุ สัพพะทาฯปะหีนา เต จะ อาพาธา ติณณันนัมปิ มะเหสินังมัคคาหะตะกิเลสาวะ ปัตตานุปปัตติธัมมะตังเอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โสตถิ เต โหตุ สัพพะทาฯ

8. บทพุทธชัยมงคลคาถา(ชนะอุปสรรคทั้งปวง พบความสำเร็จในปีใหม่)

พาหุง สะหัสสะมะภินิมมิตะสาวุธันตัง ครีเมขะลัง อุทิตะโฆระสะเสนะมารังทานาทิธัมมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิฯมาราติเรกะมะภิยุชฌิตะสัพพะรัตติง โฆรัมปะนาฬะวะกะมักขะมะถัทธะยักขัง

ขันตีสุทันตะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิฯนาฬาคิริง คะชะวะรัง อะติมัตตะภูตัง ทาวัคคิจักกะมะสะนีวะ สุทารุณันตังเมตตัมพุเสกะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิฯอุกขิตตะขัคคะมะติหัตถะสุทารุณันตัง ธาวันติโยชะนะปะถังคุลิมาละวันตัง

อิทธีภิสังขะตะมะโน ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิฯกัตตะวานะ กัฏฐะมุทะรัง อิวะ คัพภินีย า จิญจายะ ทุฏฐะวะจะนัง ชะนะกายะมัชเฌสันเตนะ โสมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิฯสัจจัง วิหายะ มะติสัจจะกะวาทะเกตุง วาทาภิโรปิตะมะนัง อะติอันธะภูตัง

ปัญญาปะทีปะชะลิโต ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิฯนันโทปะนันทะภุชะคัง วิพุธัง มะหิทธิง ปุตเตนะ เถระภุชะเคนะ ทะมาปะยันโตอิทธูปะเทสะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิฯทุคคาหะทิฏฐิภุชะเคนะ สุทัฏฐะหัตถัง พรัหมังวิสุทธิชุติมิทธิพะกาภิธานัง

ญาณาคะเทนะ วิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิฯเอตาปิ พุทธะชะยะมังคะละอัฏฐะคาถา โย วาจะโน    ทินะทิเน สะระเต มะตันทีหิตวานะเนกะวิวิธานิ จุปัททะวานิ โมกขัง สุขัง อะธิคะเมยยะ นะโร สะปัญโญฯ

9. บทแผ่เมตตา

แผ่เมตตาให้แก่ตัวเราเองอะหัง สุขิโต โหมิ (ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข)อะหัง นิททุกโข โหมิ (ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์)
อะหัง อะเวโร โหมิ (ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเ ว ร)อะหัง อัพย าปัชโฌ โหมิ (ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคอั น ต ร า ยทั้งปวง)
สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ (ขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขกายสุขใจ รักษากายวาจาใจให้พันจากความทุกข์ภัยทั้งปวงเถิด)

ขอบคุณที่มา ให้ความรู้.com

เรียบเรียง showbizinfoo.com

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ความเชื่อ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

ช่างหนุ่มใหญ่ชาวสุโขทัย ผุดไอเดียฝรั่งเห็นถึงกับทุ่มไม่อั้นซื้อทันที

เมื่อไม่นานมานี้ หนุ่มใหญ่ชาวสุโขทัย ได้มีการประดิษฐ์ชิ้นงาน น่ า ทึ่ ง จากโครงรถจักรยานแม…