Home ความเชื่อ แนะวิธีบนบา น “ท้า วเว สสุ วร รณ” เมื่อเกิดความติ ดขั ดในชีวิ ต

แนะวิธีบนบา น “ท้า วเว สสุ วร รณ” เมื่อเกิดความติ ดขั ดในชีวิ ต

1 second read
0
0
3,383

เป็นอีกหนึ่งบทความ ถ้าหากจะพูดถึง “เจ้า” หรือ “นาย”แห่งภู ต ผี ปี ศา จทั้งหลายแล้ว เรามักจะเอ่ยนาม “ท้า วเว สสุ วั ณ ” หรือที่พราหมณ์เรียกกันว่า “ท้าวกุเวร” และทางพุทธเรียก “ท้าวไพสพ” ซึ่งสถิตอยู่ในสวรรค์ชั้นล่างสุดของฉกามาพจร ชื่อสวรรค์ชั้นจตุมหารา ชิกาภูมิ

รูปร่างหน้าตาของ ท้า วเว สสุ วร รณ (ท้า วเว สสุ วั ณ ) จะเป็นที่คุ้นเคยในบ้านเราเป็นอย่ างดี คือ เป็นรูปยักษ์ถือตะบองขนาดใหญ่ ด้วยท่านเป็นเจ้าแห่ง อ สู ร รากษส และภู ต ผี ปี ศา จ คนโบราณจึง มักทำ รูปท้า วเว สสุ วร รณ แขวนไว้เหนือเปลเด็กอ่อน เพื่อป้องกันไม่ให้ภู ต ผี ปี ศา จมารบกวนเด็กเล็ก และนิยมทำ ผ้ายันต์รูปท้า วเว สสุ วร รณ

เคล็ดไหว้ขอบารมีท่านท้า วเว สสุ วร รณเมื่อเกิดความติดขัดในชีวิต‏

สำหรับ ใครแก้ไขด้วยตนเองแล้วยังไม่ดีขึ้นสักที ทั้งเรื่องการงาน การเงิน โช ค ลาภ แนะนำให้ให้ท่านบนบานศาลกล่าวหรือไหว้ ต่อท่านท้า วเว สสุ วร รณ

โดยวิธีนี้ท่านสามารถ ไหว้ได้เองที่บ้านโดยจะมี รูปท่านท้า วเว สสุ วร รณเป็นผ้ายันต์หรือ ลอยองค์ก็ได้

กระทำดังนี้

ให้ท่านอาบน้ำ แต่งกายให้สะอาดสุภาพ จากนั้น ให้เข้าห้องพระ สมาทานศีล ๕

จากนั้น จึงสวดมนต์ โดยสวดบูชาพระรัตนตรัย พาหุง ชินบัญชร

แล้วให้ท่าน เตรียมธูปหอมมา ๙ ด อ ก พวงมาลัยควรเป็นดาวเรืองหรือกุหลาบ๑พวง ให้จุดธูปหอมและพนมมือสวดพระคาถาท้า วเว สสุ วร รณดังนี้

นะโมฯ ๓ จบ
จากนั้นสวดคาถาบูชาท้า วเว สสุ วร รณ

อิติปิ โส ภะคะวา ยมมะรา ชาโน ท้า วเว สสุ วร รณโณ

มะระณัง สุขัง อะหัง สุคะโต นะโม พุทธายะ ท้า วเว สสุ วร รณโณ

จาตุมะหารา ชิกา ยักขะ พันตาภัทภูริโต เวสสะ พุสะ พุทธัง

อะระหัง พุทโธ ท้า วเว สสุ วร รณโณ นะโม พุทธายะ

สาธุ… ลูกชื่อ…… นามสกุล…….อาศัยอยู่บ้านเลขที่……… ขอกราบกรานองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระธรรม และพระอริยสงฆ์ทั้งหมด และ

กราบขอบารมีองค์เสด็จปู่ท่านท้า วเว สสุ วร รณผู้เป็นมหารา ชที่ยิ่งใหญ่ ทางทิศเหนือเป็นผู้ดูแลและรักษา ม นุ ษ ย์ ในพระพุทธศาสนาขออัญเชิญเสด็จมารับการ กราบไหว้บูชาของพวกลูกเหล่านี้ เมื่อเสด็จปู่ท้า วเว สสุ วร รณได้ทรงรับทราบแล้วโปรดประทานพรให้ลูกๆและครอบครัว ประสบแต่สรรพสิริมงคล อุดมโช ค ลาภ และขอให้เสด็จปู่ท้า วเว สสุ วร รณ ได้โปรดอภิบาลให้ลูกๆและครอบครัวปราศจากภัยทั้งหลายอันตรายทั้งปวงตลอดไปด้วยเทอญ

(หากมีความทุпข์เรื่องใดๆจะบนก็ให้กล่าวดังนี้)

เนื่องจากตอนนี้ลูกมีทุпข์มี เค รา ะ ห์ เรื่อง………………………….ลูกจึงขอกราบขอบารมีเสด็จปู่ ท่านท้า วเว สสุ วร รณได้โปรดช่วยปัดเป่าทุпข์หรือเค รา ะ ห์ เรื่อง……………………………… ลูกขอพึ่งบารมี พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และท่านท้า วเว สสุ วร รณ

และบริวาร ขอให้เรื่อง…………..ลูกขอบนท่านด้วยเมื่อสำเร็จผลลูกจะทำกุศลถวายให้ขอ เสด็จปู่ท้า วเว สสุ วร รณได้โปรดอนุเค รา ะ ห์ ลูกด้วยเถิดเจ้าค่ะ

การบนบานนั้นหากบนบานในเรื่องสำคัญต้องปฏิบัติตามนี้

๑ บนเรื่องการงาน ให้ท่านบนด้วยสังฆทานหนึ่งชุด

ในสังฆทานให้มีรองเท้าพระ ๑ คู่ อาสนสงฆ์๑ผืน พระพุทธรูป๑องค์ เข็มกับด้าย๑ชุด

๒ บนเรื่องการเงิน ให้ท่านบนด้วย

สังฆทานหนึ่งชุด ชำระหนี้สงฆ์ ๑๐๐ บาท หรือถวายพระพุทธรูป๙นิ้ว

๓ บนเรื่องความรักครอบครัว ให้บนด้วยการถวาย ด อ ก กุหลาบแดง บูชารูปปั้นท่านท้า วเว สสุ วร รณที่วัดไหนก็ได้๙ ด อ ก ถือศีลแปด วันตัว(วันที่เราเกิด) และวันพระ

๔ บนเรื่องความ เ จ็ บ ป่ ว ย และสุขภาพ ให้ท่านบนด้วยการ

ถวายหนังสือสวดมนต์(ยิ่งเป็นสวด๗ตำนาน๑๒ตำนานยิ่งดี)ถวายวัดไหนก็ได้ ปล่อยปลา(กี่ตัวก็ได้)

๕ บนเรื่องการเรียน ให้บนด้วยการทำ บุ ญ สร้างพระไตรปิฎก ตำราเรียนนักธรรม หรือจะถวายเป็นค่าเล่าเรียนสงฆ์หรือสามเณรในวัดที่มีพระสงฆ์เรียนพระ ปริยัติธรรมก็ได้

๖ บนเรื่องสอบบรรจุ สอบเข้าทำงาน และเลื่อนตำแหน่ง

โยกย้ายให้บนด้วย สังฆทาน ๑ชุด เก้าอี้ ๑ ตัว ร่มถวายสงฆ์ ๑คัน

ข้าวของทุпชนิด ในการบนแต่ละอย่ าง(เมื่อได้ไหว้ตามวิธีข้างบนก่อนจึงค่อยบนบานศาลกล่าว)เมื่อท่านได้ดังปรารถนาแล้ว

จึงให้ไปทำ บุ ญ ถวายวัดไหนก็ได้ ที่เป็นวัดในศาสนาพุทธ แล้วกรวดน้ำอุทิศกุศล ถวายท้า วเว สสุ วร รณและบริวาร ที่ท่านสงเค รา ะ ห์ เราทุпเรื่องกำหนดการคือไม่เกิน ๓ เดือนเห็นผล การถือศีลแปดถือที่ไหนก็ได้ขอให้ครบในตัวศีลเป็นพอการบน ต้องเป็นเรื่องที่ไม่ผิดศีลธรรมเทพ เทวดามีจริง ไม่ได้ทอดอาลัย หรือทิ้ง ม นุ ษ ย์ หากแต่ ม นุ ษ ย์ ระลึกถึงโดยความไม่ถูก ไม่เหมาะสม จึงไม่ได้รับการสงเค รา ะ ห์ การให้บนเช่นนี้คือให้ทำ บุ ญ ด้วยตนเอง จะได้ไม่ติดหนี้บารมีเทพ

เทพนั้นสงเค รา ะ ห์ คนไม่ได้หวังผลใดๆ เพราะจิตถึงความเป็นเทวะแล้วไม่มี ความจำเป็นใด ที่จะต้องมาเรียกร้องพึ่งกินของเซ่นสรวงสังเวยหรือไม่ได้เรียกร้องให้ใครมากราบไหว้ยกย่อง พวกที่ให้ไปยกย่องหรือกราบกราน พิธีรีตองแปลกๆ ให้ตรองดูเถิด ว่าใช่วิถีเทวดาไหมหรือเป็นผี เลยอ้างตนให้ดูสูงดังเทพ อย่ างน้อย ม นุ ษ ย์ ตา.ย ไปให้ไปเป็นเทวดา หรือเสมอตัวเป็น ม นุ ษ ย์ เหมือนเดิม อย่ าให้ลงอบายภูมิเลย แล้วเร่งสู่ทางพระนิพพาน

และล่าสุดจากเหตุการณ์เมื่อไม่นานมานี้ ที่ทีมนักฟุตบอลเย าวชน ทีมหมูป่า ประสพภัยติดอยู่ในถ้ำหลวง ท่านผู้ว่า ณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ก็ได้นำท้า วเว สสุ วร รณ พกติดตัวไปด้วยเขาไปในถ้ำด้วย พร้อมสวดภาวานา และหลังจากนั้นไม่นานก็พบ ทีมหมูป่าทั้ง 13 คน

เรียบเรียง showbizinfoo.com

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ความเชื่อ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

ศิษย์รุ่นพ่อมาขอใบรับรอง สภาพยิ่งกว่าหนังสือร้อยปี

ถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องราว ที่มีทางด้านผู้ใช้ติ๊กต็อกชื่อ td_aum ได้ออกมาโพสต์แชร์คลิป พร้อม…