Home ความเชื่อ แม่หมอทำuาย ช่วงอายุ 25-54 ปี คนเกิดวันใดมี โ ช ค วาสนาดี

แม่หมอทำuาย ช่วงอายุ 25-54 ปี คนเกิดวันใดมี โ ช ค วาสนาดี

14 second read
0
0
6,290

ท่านที่ เ กิ ด อาทิตย์

คนที่เกิดในวันอาทิตย์เป็นคนที่มี ค วามรอบรู้ มีความปราดเป รื่ อ งในเรื่องของความคิด ค วามอ่ า นของผู้อื่น ชอบเป็นผู้นำมากก ว่ า พูดตาม

แต่หลายๆ ครั้งคุณก็ไม่ชอบที่จะนำ เ พี ย งเพราะว่าไม่มีความมั่นใจ คุณเป็นคนที่ไม่ชอบให้ ใ ค รมาชี้นิ้วสั่งเหยียบย่ำ ห า กใครพย าย ามทำสิ่ ง นั้นกับคุณ คุณจะแสดงสีหน้าท่ า ท า งออกมาทันที

ช่วงอายุ 25-30 ปี เหนื่อยกับภาระหน้าที่ แต่กำลังจะสบายในอนาคต

ช่วงอายุ 31- 41 ปี มีปัญหาในเรื่องของเพื่อนร่วมงานแต่จะดีขึ้นในช่วงของสิ้นเดือนนี้

ช่วงอายุ 42-53 ปี เงินเงินทองทองกำลังไหลมาเทมาธุรกิจหรือการค้าขายที่ทำอยู่จะประสบความสำเร็จแล้วได้กำไรสูง

ช่วงอายุ 54 ปีขึ้นไป ช่วงชีวิตของคุณกำลังจะดีสุ ข ภ าพแข็งแรงไม่มีโ ร คภัย ไ ข้ เ จ็ บใดใด

ท่านที่ เ กิ ด จันทร์

คนที่เกิดในวันจันทร์ คุณเป็นคนที่ไม่ค่อยมี ค วามเป็นระเบียบสักเท่าไหร่ เป็นคนที่ฉ ล า ดมีแบบแผนในการทำงาน ไม่ชอบเรื่ อ ง อะไรที่มัน จุ ก จิกเกินไปเป็นคนที่อา ร ม ณ์ ร้อนง่ายมากและเย็นย าก

แต่ก็เป็นคน ที่ หลายๆ คนต่างนับถือ เพราะว่าตัวคุณเอง นั้ น มีความเป็นตัวเอ ง สู ง มีสติปัญญาในการตัดสินปัญห า และจัดการบางสิ่งบางอย่างได้อย่างเ ด็ ด ข าด

ช่วงอายุ 25-30 ปี เหนื่อยกับการงานการเงิน โอกาสในเรื่องของการพัฒนาตัวเองกำลังจะมาถึง

ช่วงอายุ 31- 41 ปี ท้อแท้และสิ้นหวังแต่ทุกสิ่งทุกอย่างกำลังจะดี โ ช ค ลาภกำลังอวยพรให้กับคุณ

ช่วงอายุ 42-53 ปี อยู่ในช่วงผ่านพ้นความทุกข์จะได้พบเจอโ ช ค เสี่ยงเสี่ยงทาย

ช่วงอายุ 54 ปีขึ้นไป มีทรัพย์ในเรื่องของโ ช ค ลาภ เงินแสนกำลังก้าวเข้ามา

ท่านที่ เ กิ ด อังคาร

คนที่เกิดในวันอังคาร เป็นคนที่มีความฉลา ด มี ความรอบรู้อยู่ในตัว เ องสูง สถานการณ์คับขันต่างๆ คน สามารถจัดการ มั น ได้อย่างลงตัว เป็นคนที่ไม่ชอบ ใ ห้ ใครมาออกคำสั่งสักเท่าไหร่

คุณเป็นคนที่มี ค ว า มซื่อสัตย์สูงมาก หากรับปาก ห รื อ ได้รับคำสั่งอะไรแล้วนั้ น ก็ทำได้เสมอมา คุณเป็นประเภทที่ว่ า ย อ มหั กไม่ยอมงอ มีซิกเซ้นส์ใน ก า รมองคนออกอยู่เสมอ

ช่วงอายุ 25-30 ปี สติปัญญากำลังอยู่ในช่วงเฉียบแหลมทำอะไรก็ประสบความสำเร็จ

ช่วงอายุ 31- 41 ปี มีโอกาสได้พัฒนาตัวเองได้ก้าวเข้าไปสู่ในอีกตำแหน่งและในอีกระดับหนึ่ง

ช่วงอายุ 42-53 ปี กำลังจะมีบ้านมีรถเป็นของตัวเองใครที่กำลังผ่อนอยู่ก็จะหมด

ช่วงอายุ 54 ปีขึ้นไป โ ช ค ชะตาชีวิตกำลังก้าวเข้าสู่ความสุขสบายมีเงินมีทองใช้จ่า

ท่านที่ เ กิ ด พุธ

คนที่เกิดวันพุธ เป็นคนที่มีความคิดความ ห ม ายไม่เหมือนใคร ไม่เป็นภัย กับ ใครทั้งนั้นเป็นคนที่มีความสามา ร ถ ในการจัดการสิ่งต่างๆ ได้อย่างชัดเจน ไม่ชอบให้ใ ค ร ม าสั่งไม่ชอบให้ใครมาแสดงตัวเหนือกว่า

หากมีโอ ก าสก็จะทำเพื่อตัวเองอยู่สม่ำเสมอ ชอบเป็นผู้นำไ ม่ ชอบเป็นผู้ตาม

ช่วงอายุ 25-30 ปี ชีวิตอยู่ในช่วงระยะเวลาที่เหนื่อยในเรื่องของภาระหน้าที่

ช่วงอายุ 31- 41 ปี โ ช ค ของคุณในช่วงนี้มีโอกาสที่จะได้รับเงินแบบมหาศาล

ช่วงอายุ 42-53 ปี โ ช ค ลาภกำลังเป็นของคุณพย าย ามกอบโกยให้ได้มากที่สุด

ช่วงอายุ 54 ปีขึ้นไป ชีวิตกำลังก้าวเข้าสู่ความสุขสบาย

ท่านที่ เ กิ ด พฤหัส

คนที่เกิดในวันพฤหัสบ ดี เป็นคนที่ปากร้า ย พอสมควรแต่ไ ม่ คิ ดร้ า ยกับใครใ ด ๆ เ ลย

คนที่มีความซื่อ สั ต ย์เป็นคนที่รักษาคำพูด เป็นคนที่มีความคิ ด ในเชิงบวกมากกว่าเชิงลบ มีนิสัย ใ จคอที่ตั้งมั่นมีจิตใจที่เ ด็ ดเดี่ยว

ช่วงอายุ 25-30 ปี ช่วงนี้เป็นทุกข์ในเรื่องของการเงิน แต่กำลังจะมีโ ช ค แล้วาสนาดี

ช่วงอายุ 31- 41 ปี ชะตาชีวิตพบเจอกับความย ากลำบาก มีโ ช ค ในเรื่องเสี่ยงทาย

ช่วงอายุ 42-53 ปี พบเจอปัญหาครอบครัวแต่จะผ่านมันไปได้ และจะได้รับโ ช ค เป็นเงินแสนเงินล้าน

ช่วงอายุ 54 ปีขึ้นไป โ ช ค กำลังดีขึ้นและเรื่อธุรกิจที่ทำอยู่จะผ่านพ้นในเรื่องของอุปสรรคไปได้ด้วยดี

ท่านที่ เ กิ ด ศุกร์

คนที่เกิดในวันศุก ร์ คุณเป็นคนที่มีแบบแผน ใ นการใช้ชีวิต เป็นคนที่วางแผนล่วงหน้ า ไม่ชอบการเจรจาที่ยุ่งย าก เป็นคนที่ไม่ชอบ ก า รเดินทางไปไห น ม า ไหนแบบกระชั้นชิด

นิสัยโดยรวมขอ ง คุ ณแล้วนั้น อ ยู่ในเกณฑ์ครึ่ง ๆ กล างๆ ไม่ชอบการถูกเอ า เ ปรียบทางคำพูด วาจา มีซิกเซ้นใน ก ารมองคนและมองงานออก

ช่วงอายุ 25-30 ปี เป็นช่วงที่เหนื่อยกับการทำงานแต่จะมีลาภลอยในเรื่องของการเงิน

ช่วงอายุ 31- 41 ปี ชีวิตกำลังอยู่ในช่วงผลันเปลี่ยนมีโอกาสได้พัฒนาตัวเองก้าวไปสู่การเงินที่รุ่งเรือง

ช่วงอายุ 42-53 ปี ชีวิตดีขึ้นสิ่งทุกอย่างกำลังผ่านพ้นไปได้ด้วยดี ธุรกิจในเรื่องของการค้ามีกำไรมหาศาล

ช่วงอายุ 54 ปีขึ้นไป ชีวิตสุขสบายธุรกิจดีเยี่ยม

ท่านที่ เ กิ ด เสาร์

คนที่เกิดในวันเสาร์ คุณชอบทำตัวเป็นผู้ใหญ่แต่ ในบางครั้งก็ชอบแสดงการกระทำออกมา ที่เหมือนว่าเป็นคนที่อ า ยุน้อยๆอยู่เสมอ แต่ลึกๆในใจแล้ว นั้ นคุ ณเป็นคนที่มีความคิดดีชอบแสดงออก

ในทางที่ไม่ ค่ อยดีสักเท่าไหร่ ชอบเก็บข้อมูลผู้อื่นช อ บทำตัวเป็นคนที่ดูเหมือน ไ ม่มีอะไรแต่จริงๆแล้วคุณลึกล้ำม า ก กว่านั้นมาก

ช่วงอายุ 25-30 ปี เป็นทุกข์ในเรื่องของการทำงาน ให้ระ มั ด ร ะ วั งเพื่อนร่วมงาน

ช่วงอายุ 31- 41 ปี โ ช ค ดี เฮงมีแต่ความเจริญเข้ามาในชีวิต

ช่วงอายุ 42-53 ปี ใครทำธุรกิจประเภทการค้าจะมีโ ช ค ใหญ่ จะมีนายทุนหนาเข้ามาร่วมด้วย

ช่วงอายุ 54 ปีขึ้นไป ช่วงชีวิตนี้หากำลังรอคอยอะไรอยู่จะได้ตามที่หวัง

ขอบคุณที่มาข้อมูล lovesecrete

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ความเชื่อ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

ภ า พห้องพักที่แคบ สุด ๆ เอาไว้เพียง ซุ กหัวนอน

เรียกว่าเป็นเรื่องอีกแง่มุมหนึ่งของคนประเทศ เ ก า ห ลี ที่เราอาจจะคิดว่าเขาสบายแต่ต้องบอกว…