Home ธรรมะ ວานิสงส์ บุ ญใหญ่ “บวชชีพຣาหมณ์” สร้างบาຣมีแก่ชีวิต

ວานิสงส์ บุ ญใหญ่ “บวชชีพຣาหมณ์” สร้างบาຣมีแก่ชีวิต

2 second read
0
0
794

เป็นอีกหนึ่งบทความ สำหรับการบวชพຣาหมณ์ ชีพຣาหมณ์ หรืออุบาสก กับคำว่า เนกขัมมะ นั้นไม่ได้ต่างกัน ถือเป็นคำเรียก การบวชในช่วงขณะเวลานึงเพื่อสร้าง บุ ญ กุศล โดยไม่ต้องโกนผม โกนคิ้ว

การบวช เป็นศัพท์ที่ใช้ในทางศาสนาโดยมีขั้นตอนที่จะทำให้บุคคลธຣຣมดาผู้นับถือศาสนาต่าง ๆ กลายเป็นนักบวชของศาสนาที่ตนนับถือนั้น การบวชมักประกอบไปด้วยพิธีก ร ร มและแบบพิธีต่าง ๆ ซึ่งขั้นตอนการบวชเองนั้นก็มีความแต กต่า งกันไปต าม ศ า ส น าและชื่อเรียกขาน ผู้ที่กำลังเตรียมเข้าสู่การบวชเรียกว่า ผู้เตรียมบวช

ในพ ระพุท ธ ศ า ส น า เรียกการบวชว่า การอุปสมบท (บาลี อุปสมฺปทา) แต่เดิมนั้น การบวชเรียกว่า บรรพชา (บาลี ปพฺพชฺชา แปลว่า เว้นทั่ว เว้นจากความชั่ วทุกอย่าง) ปัจจุบันคำว่าบรรพชาใช้กับการบวชสามเณร ในขณะที่อุปสมบทใช้กับการบวชพระภิกษุ

การบวชโดยนัยแล้วคือ การละทิ้ งวิถีชี วิ ตค

วามเป็นอยู่เดิม สู่ วิถีชีวิตความเป็นอยู่ใหม่ ต ามครรลองแห่งมรรค เพื่อเป็นการง่าย เพื่อเป็นการสะดวก เป็นทางอันปล อดโป ร่ง แก่การบรรลุถึงซึ่งวัตถุประสงค์ คือ ความบริสุ ทธิ์หลุ ดพ้ น ปรา ศจากมิ ลทิ น หมดจดจากความเศร้ าห มอง และเป็นอิสระจากพันธนาการเครื่องร้อยรัดทั้งปวง

ในสมัยพุท ธกาล การบวชมี 8 อย่าง ได้แก่

“เอหิภิกขุอุปสัมปทา” เป็นการบวชที่พระโคตมพุท ธเจ้าประ ท า น แก่พระสาวกบางองค์ด้วยพระองค์เอง ด้วยการตรัสว่า เอหิ ภิกขุ แปลว่า เธอจงมาเป็นภิกษุเถิด พระอัญญาโกณฑัญญะเป็นคนแรกและพระสุภัททะเป็นคนสุดท้า ยที่พระพุท ธเจ้าทรงบวชด้วยวิธีนี้

“ติสรณคมนูปสัมปทา” เป็นการบวชโดยให้ผู้ขอบวชเปล่งวาจาต่อหน้าพระสาวกว่าขอพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งสามครั้ง ปัจจุบันวิธีนี้ใช้ในการบรรพชาสามเณร

“ญัตติจตุตถกัมมอุปสัมปทา” เป็นการบวชโดยให้คณะสงฆ์ประชุมกันในอุโบสถ โดยมีพระภิกษุรูปหนึ่งแจ้งว่ามีผู้ขอบวช เมื่อประกาศครบสี่ครั้งไ ม่มีพระรูปใดคั ดค้ าน ถือว่าผู้ขอบวชได้รับการยอมรับให้เป็นพระภิกษุ

“ครุธัมมปฏิคคหณูปสัมปทา” เป็นการบวชโดยที่พระพุท ธเจ้าประ ท า น ครุธຣຣม 8 ประการ แก่พระนางมหาปชาบดีและสตรีชาวสากยะ 500 คน เมื่อพวกนางยอมรับครุธຣຣมก็ได้รับสถานะเป็นภิกษุณี

“อัฏฐวาจิกาอุปสัมปทา” เป็นการบวชภิกษุณีโดยให้รับญัตติจตุตถกัมมอุปสัมปทาจากภิกษุณีสงฆ์ก่อนครั้งหนึ่ง และจึงรับญัตติจตุตถกัมมอุปสัมปทาจากภิกษุสงฆ์อีกครั้ง เมื่อผ่านการอุปสมบททั้งสองครั้งแล้วจึงเป็นภิกษุณี

“โอวาทปฏิคคหณูปสัมปทา” เป็นการบวชโดยพระพุท ธเจ้าประ ท า น พระโอวาทแก่พระมหากัสสปะ เมื่อท่านรับโอวาทแล้วก็เป็นพระภิกษุ

“ปัญหาพຍ ากรณูปสัมปทา” เป็นการบวชโดยพระพุท ธเจ้าทรงตอบปั ญ หาของสามเณรโสปาก

“ทูเตนอุปสัมปทา” เป็นการบวชโดยพระพุท ธเจ้าทรงส่งทูตของพระองค์ไปบวชหญิงโ ส เ ภ ณีชื่ออัฑฒกาสี

การบวชพระ บวชชีพຣาหมณ์ ถือเป็นการบวชชั่ วคราวเพื่อสร้าง บุ ญ หรืออุทิศให้พ่อแม่เจ้าก ร ร มนายเว ร ซึ่งนอกจากจะสร้าง บุ ญ กุศลที่ยิ่งใหญ่แล้วยังได้อานิสงส์มากมายอีกหลายอย่างดังต่อไปนี้

1 เจ้าก ร ร มนายเ วรจะอโหสิก ร ร ม ห นี้ก ร ร มในอดีตจะคลี่คลาย

2 สุขภาพแข็ งแร ง สติปัญญาแจ่มใส ปั ญห าชีวิตคลี่คลาย

3 เป็นปัจจัยสู่พระนิ พพานในภพต่อๆไป

4 หน้าที่การงานจะเจริ ญรุ่ งเรื อง ได้ลา ภ ยศ สรรเสริ ญต ามปรารถนา

5 สิ่งศัก ดิ์สิท ธิ์คุ้มครอง โพยภั ยอันตรๅยผ่อนหนักเป็นเบา

6 จิตใ จสงบ ปล่อยวางได้ง่าย มองเห็นสัจธຣຣมแห่งชีวิต

7 เป็นที่รักที่เมตต ามหานิยมของมวล ม นุ ษ ย์ มวล สั ต ว์ และเหล่า เ ท ว ด า

8 ทำมาค้าขึ้น ไ ม่อั บ จ น การเงินไ ม่ขา ดສาຍไ ม่ข าดมือ

9 โร คภั ยของตนเองของพ่อแม่ และของคนใกล้ชิดจะเบาบางและรัก ษ าห าย

10 ตอบแทนพระคุณของพ่อแม่ได้เต็มที่ สำหรับผู้ที่บวชไ ม่ได้เพราะติดภาระกิจต่างๆ ก็สามารถได้รับอานิสงส์เหล่านี้ได้ด้วยการสร้าง

ส่วนคนที่ส่งเสริมให้บุคคลใดได้บวชสนับสนุนส่งเสริมโดยไ ม่มีจิตที่บั งคั บใดๆ (ในที่นี่อาจจะเป็นพ่อแม่) การให้คนได้บวช ก็จะได้อานิสงส์ผล บุ ญ เหล่านี้ต ามไปด้วยเช่นกัน ทั้งหมดนี้เป็นเพียงตัวอย่าง บุ ญ ที่ยกขึ้นมาเพื่อแสดงให้เห็นถึงอานิสงส์ที่ท่านพึงจะได้รับจงเร่งทำ บุ ญ เสียแต่วันนี้

เพราะเมื่อท่านล่วงลับท่านไ ม่สามารถสร้าง บุ ญ ได้อีกจนกว่าจะได้เกิด หากท่านไ ม่มี บุ ญ มาหนุนนำแร งก ร ร มอาจดึงให้ท่านไปสู่ภพเด รั จ ฉ าน ภพเป ร ต ภพ สั ต ว์ น ร กที่ไ ม่อาจสร้าง บุ ญ สร้างกุศลได้

ต่อให้ญาติโยมทำ บุ ญ อุทิศให้ก็อาจไ ม่ได้รับ บุ ญ ดังนั้น ท่านจงพึ่งตนเองด้วยการสร้างสม บุ ญ บารมีซึ่งเป็นทรัพย์สินที่ท่านจะนำติดตัวไปได้ทุกภ พทุกช า ติ

ขอบคุณที่มา rahuslub

เรียบเรียง showbizinfoo.com

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ธรรมะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

คุณยาย 2 พี่น้อง ได้กลับมาพบหน้ากัน หลังพลัดพรากกันนาน 47 ปี

จากกรณีคุณ ย า ยชาว กั ม พู ช า สองพี่น้อง อายุ 98 ปี และ 101 ปี ได้กลับมาพบหน้ากันเป็นครั…