Home ความเชื่อ 12 องค์wระธาตุประจำปีเกิดตามนักษัตร เสริมบารมี งานดี เงิuดี ตลอดปี ๖๓

12 องค์wระธาตุประจำปีเกิดตามนักษัตร เสริมบารมี งานดี เงิuดี ตลอดปี ๖๓

1 min read
0
0
1,160

สำหรับในสังคมไทย… “wระธา ตุ ” มีความหมายสองนัยคือ “wระบรมสารีริกธา ตุ ของwระพุท ธ เจ้า” และ “สถานที่หรือwระเจดีย์ที่มีwระบรมธา ตุ บรรจุ” โดยแต่ละแห่งจะมีตำนานที่เล่ามูลเหตุการสร้างwระบรมธา ตุ เจดีย์ซึ่งสัมพันธ์กับการเสด็จโปรดสัตว์ของwระพุท ธ เจ้าในดินแดนต่าง ๆ สถานที่ที่มีwระบรมธา ตุ เจดีย์เหล่านี้มักจะกลายเป็นเมืองสำคัญในเวลาต่อมา

ความเชื่ อ เรื่องปีนั กษัต รที่สัมพันธ์กับปีเกิดและการนับอายุของแต่ละคนเป็นที่รับรู้กันแพร่หลาย ในแต่ละปีนั กษัต รจึงกำหนดด้วยสัญลักษณ์เป็นสัตว์ประจำปีเกิด หรือที่เรียกว่า 12 นั กษัต ร เพื่อเป็นอีกแนวทางหนึ่งสำหรับผู้ที่ต้องการทำบุญเสริมดว ง ช ะ ต า วันนี้เราจึงนำข้อมูลเรื่อง wระธา ตุ ประจำปีเกิด รวมถึงการไหว้wระธา ตุ ประจำปีนั กษัต ร ตามสถานที่ต่าง ๆ มาฝากกัน ถ้าพร้อมแล้วไปดูด้วยกันเลยคะ

ท่านที่เกิ ดปีชวด (ปีหนู)

wระธา ตุ ประจำปีเกิด: วัดwระธา ตุ ศรีจอมทอง จ.เชียงใหม่

wระธา ตุ ศรีจอมทอง เป็นวัดwระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร เป็นสถานที่ประดิษฐานของwระทักษิณโมลีธา ตุ wระธา ตุ ส่วนที่เป็น wระเศียรเบื้องขวาของ สมเด็จwระสัมมาสัมพุท ธ เจ้า มีขนาดโตประมาณ เมล็ดพุทรา สัณฐานกลมเกลี้ยง สีขาวนวลเหมือน ดอกบวบ หรือ สีคล้ายดอกพิกุลแห้ง ตามประวัติเล่าว่า wระเจ้าอโศกมหารา ช เป็นผู้อัญเชิญมาประดิษฐานไว้ที่ ดอยจอมทอง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 218 ปัจจุบัน wระธา ตุ ถูกบรรจุไว้ในwระโกศ 5 ชั้น ซึ่งตั้งอยู่ภายใน wระวิหารจตุรมุข ก่ออิฐถือปูนทั้งองค์ มีฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส คล้ายwระเจดีย์ กว้าง 4 เมตร สูง 8 เมตร ตามประวัติว่าสร้างขึ้นโดย wระเจ้าดิลกปนัดดาธิรา ช หรือ wระเมืองแก้ว กษัตริย์รา ช วงศ์มังราย เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2060

ท่านที่เกิ ดปีฉลู (ปีวัว)

wระธา ตุ ประจำปีเกิด: วัดwระธา ตุ ลำปางหลวง จ.ลำปาง

วัดwระธา ตุ ลำปางหลวง เป็นโบราณสถานสำคัญ ที่ตั้งอยู่ในบริเวณซากเมืองโบราณลัมพกัปปะนคร ตามประวัติwระนางจามเทวีเคยเสด็จมานมัสการ และทำการบูรณะซ่อมแซมอยู่เสมอ นับว่าเป็นวัดสำคัญคู่บ้านคู่เมืองมาแต่โบราณกาล มีความสวยงาม และมีความยอดเยี่ยมทั้งสถาปัตยกร รม ประติมากร รม และจิตรกร รม เป็นที่ประดิษฐาน wระแก้วดอนเต้า ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของชาวลำปาง และชาวพุท ธ ทั่วไป

ท่านที่เกิ ดปีขาล (ปีเสือ)

wระธา ตุ ประจำปีเกิด: วัดwระธา ตุ ช่อแฮ จ. แพร่

wระธา ตุ ช่อแฮ wระธา ตุ ประจำปีเกิดปีเสือ (ปีขาล) wระธา ตุ ช่อแฮ เป็นwระธา ตุ 1 ใน12 ราศี คือ เป็นwระธา ตุ ประจำปีเกิดสำหรับคนที่เกิดปีเสือ (ปีขาล) หากนำผ้าแพรสามสีไปถวายจะทำให้ชีวิตมีพลังคุ้มครองป้องกันศัตรูได้ การสวดและไหว้ ให้เริ่มต้นนะโม 3 จบ แล้วสวดตามด้วยคาถาบูช า wระธา ตุ 5 จบ พลังบารมีจะดลบันดาลให้มีชีวิตที่ดีขึ้น wระธา ตุ ช่อแฮ หมายถึง เจดีย์บรรจุwระบรมสารีริกธา ตุ wระศอกซ้ายและwระเกศาธา ตุ ของสมเด็จwระสัมมาสัมพุท ธ เจ้าและประ ดั บ บูช า ด้วยผ้าแพรอย่ างดี

ท่านที่เกิ ดปีเถาะ (กระต่าย)

wระธา ตุ ประจำปีเกิด: วัดwระธา ตุ แช่แห้ง จ.น่าน

วัดwระธา ตุ แช่แห้ง หมู่ 3 บ้านหนองเต่า ตำบลม่วงตี๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน เดิมเป็นวัดราษฎร์ ปัจจุบันเป็นwระอารามหลวง ประดิษฐานอยู่ ณ อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน อยู่ห่างจากตัวเมืองออกไปประมาณ 3 กิโลเมตร องค์wระธา ตุ ตั้งอยู่บนเนินเขาลูกเตี้ย ๆ เป็นสีทองสุกปลั่ง สามารถมองเห็นได้แต่ไกล เนื่องจากสูงถึง 2 เส้น เป็นอนุสรณ์ของความรักและความสัมพันธ์ ระหว่างเมืองน่านกับเมืองสุโขทัยในอดีต

ท่านที่เกิ ดปีมะโรง (ปีงูใหญ่)

wระธา ตุ ประจำปีเกิด: วัดwระสิงห์วรมหาวิหาร wระพุท ธ สิหิงค์ จ.เชียงใหม่

wระสิงห์วรมหาวิหาร wระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ในบริเวณคูเมืองเชียงใหม่ ถนนสามล้าน ตำบลwระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วัดwระสิงห์ฯ เป็นวัดสำคัญวัดหนึ่งของเมืองเชียงใหม่ เป็นประดิษฐานwระสิงห์ (wระพุท ธ สิหิงค์) wระพุท ธ รูปศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองเชียงใหม่และแผ่นดินล้านนา wระพุท ธ รูปเป็นศิลปะเชียงแสนรู้จักกันในชื่อ “เชียงแสนสิงห์หนึ่ง”

ท่านที่เกิ ดปีมะเส็ง (ปีงูเล็ก)

wระธา ตุ ประจำปีเกิด: wระศรีมหาโพธิ์พุท ธ คย า วัดโพธารามมหาวิหาร (วัดเจดีย์เจ็ดยอด) จ.เชียงใหม่

วัดโพธารามมหาวิหาร wระอารามหลวง เป็นวัดwระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ (เดิมชื่อวัดเจดีย์เจ็ดยอด หรือ วัดเจ็ดยอด) ตั้งอยู่ที่ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 1998 wระเจ้าติโลกรา ช กษัตริย์องค์ที่ 11 แห่งรา ช วงศ์มังราย ทรงสร้างวัดโพธารามมหาวิหาร สร้างด้วยศิลาแลงประ ดั บ ลวดลายปูนปั้น เป็นเจดีย์พุท ธ คย า ป ร ะ เ ท ศ อินเดีย

ท่านที่เกิ ดปีมะเมีย (ปีม้า)

wระธา ตุ ประจำปีเกิด: วัดwระบรมธา ตุ จ.ตาก

วัดwระบรมธา ตุ ซึ่งจำลองแบบมาจากเจดีย์ชเวดากอง ป ร ะ เ ท ศ พม่า และเป็นwระธา ตุ ประจำปีเกิดของปีมะเมีย ในช่วงวันขึ้น14 และ 15 ค่ำเดือนเก้าของชาวภาคเหนือ ชาวอำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก จัดงานบุญที่ยิ่งใหญ่ คือประเพณีขึ้นธา ตุ เดือนเก้า

ท่านที่เกิ ดปีมะแม (ปีแพะ)

wระธา ตุ ประจำปีเกิด: wระธา ตุ ดอยสุเทพ จ.เชียงใหม่

wระอารามหลวง ชั้นโท ชนิดรา ช วรวิหาร ตั้งอยู่บนยอดดอยสุเทพ เป็นหนึ่งในวัดที่มีความสำคัญมากที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่ ก่อสร้างตามแบบศิลปะล้านนา มีเจดีย์ทรงเชียงแสน ฐานสูงย่อมุมระฆังทรงแปดเหลี่ยมปิดด้วยทองจังโก 2 ชั้น ลานเจดีย์เป็นจุดชมทิวทัศน์เมืองเชียงใหม่ ทางขึ้นเป็นบันไดนาคเจ็ดเศียรก่อปูน

ท่านที่เกิ ดปีวอก (ปีลิง)

wระธา ตุ ประจำปีเกิด: วัดwระธา ตุ พนม จ.นครพนม

วัดwระธา ตุ พนม วรมหาวิหาร เป็นวัดwระอารามหลวง ชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2549-ปัจจุบัน ประดิษฐาน ณ ริมฝั่งแม่น้ำโขง ถนนชย างกูร บ้านธา ตุ พนม ตำบลธา ตุ พนม อำเภอธา ตุ พนม จังหวัดนครพนม มีลักษณะเป็นเจดีย์รูปสี่เหลี่ยมจตุรัสก่อด้วยอิฐ กว้างด้านละ 12.33 เมตร สูง 53.6 เมตร มีกำแพงล้อมองค์wระธา ตุ 4 ชั้น องค์wระธา ตุ ตั้งอยู่บนภูกำพร้า ภายในบริเวณมีบึงขนาดใหญ่เรียกว่าบึงธา ตุ พนม ในวันเพ็ญเดือน 3 ถึง แรม 1 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปีจะมีงานประจำปีเพื่อเป็นการนมัสการwระธา ตุ พนม

ท่านที่เกิ ดปีระกา (ปีไก่)

wระธา ตุ ประจำปีเกิด: wระธา ตุ หริภุญชัย จ.ลำพูน

วัดwระธา ตุ หริภุญชัยวรมหาวิหาร สร้างขึ้นในพุท ธ ศตวรรษที่ ๑๗ ในรัชสมัยของพญาอาทิตยรา ช กษัตริย์แห่งรา ช วงศ์จามเทวีวงศ์ โดยที่แห่งนี้ เคยเป็นwระรา ช ฐานของwระองค์ซึ่งwระรา ช ทานอุทิศถวายให้เป็นวัดwระธา ตุ ฯ เพื่อเป็นพุท ธ บูช า หลังจากที่wระบรมสารีริกธา ตุ ได้ปรากฏ ให้wระองค์ได้ทอดwระเนตรในบริเวณดังกล่าว มวลสารผงจากองค์wระบรมธา ตุ หริภุญชัยใช้ทำwระสมเด็จจิตรลดา

ท่านที่เกิ ดปีจอ (ปีสุนัข)

wระธา ตุ ประจำปีเกิด: wระธา ตุ เกศแก้วจุฬามณี วัดเกตการาม จ.เชียงใหม่

สำหรับผู้ที่เกิดปีจอ wระธา ตุ ประจำปีเกิดคือwระเกศแก้วจุฬามณีเจดีย์บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ซึ่งตามพุท ธ ประวัติ กล่าวไว้ว่า ประดิษฐานwระทันตธา ตุ ที่wระอินทร์นำมาจากwระบรมธา ตุ

ท่านที่เกิ ดปีกุน (ปีหมู)

wระธา ตุ ประจำปีเกิด: วัดwระธา ตุ ดอยตุง จ.เชียงราย

วัดwระธา ตุ ดอยตุง ตั้งอยู่บริเวณส่วนที่เรียกว่าหน้าอกของดอยนางนอน ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่ของชาวเขา ซึ่งดอยตุงมีระยะทางห่างจากอำเภอเมืองเชียงรายประมาณ 46 กม. และมีwระธา ตุ ดอยตุงประดิษฐานอยู่บนยอดดอย สามารถมองเห็นได้ในระยะไกลเนื่องจากwระธา ตุ ดอยตุง ตั้งอยู่สูงกว่าระ ดั บ น้ำทะเลประมาณสองพันเมตร

ขอบคุึณที่มาข้อมูล MTHAI

เรียบเรียง showbizinfoo.com

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ความเชื่อ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

7อย่าง พกไว้ที่ตัวหรือวางไว้ที่ห้อง ช่วยเรียกทรัพย์เงินทอง

เป็นอีกหนึ่งเ ค ล็ ด ลั บ ของหลายๆคน สิ่งที่ควรมีไว้ติดตัวที่นำไปใช้แล้วได้ผลจริงๆมาดูกันว…